Hotline >> Mymamar: +951 512641     Vietnam: +84 888 60 99 68     Email: info@socon.com.mm
Vietnam English Chinese
Giới Thiệu
Tổng Quan Socon
Ban điều hành
Sơ đồ tổ chức
Dịch vụ cung cấp
Tầm nhìn - Chiến lược
Giá trị Socon
Nguyên tắc hoạt động
Trang chủ » Giới Thiệu » Operating Principles» Ngân sách
Ngân sách

Lập ngân sách tức là hoạch định các nguồn lực cần thiết để thực hiện dự án.

Các tổ chức luôn phải đối mặt với vấn đề khan hiếm nguồn lực, do đó, các nhà quản trị cũng phải đương đầu với các giới hạn về ngân sách.

Tầm quan trọng của một hoạt động nhiều hay ít thể hiện ở mức nguồn lực được cam kết cho hoạt động đó. Nếu ngân sách ở mức quá cao sẽ gây ra sự lãng phí và tạo điều kiện cho quản lý lỏng lẻo, nhưng nếu quá thấp sẽ dẫn đến hạn chế thành quả và ảnh hưởng đến cam kết.

Ngân sách còn là một công cụ để kiểm soát, là tiêu chuẩn nhằm so sánh và đo lường sự chênh lệch giữa việc sử dụng các nguồn lực thực tế và kế hoạch hoạt động đó. Nếu ngân sách ở mức quá cao sẽ gây ra sự lãng phí và tạo điều kiện cho quản lý lỏng lẻo, nhưng nếu quá thấp sẽ dẫn đến hạn chế thành quả và ảnh hưởng đến cam kết.

Với Socon, Chúng tôi luôn thấu hiểu những gì khách hàng cần. Chúng tôi sẽ có một chi phí xây dựng hợp lý, phù hợp với Ngân sách của khách hàng để khách hàng có thể tự tin thực hiện dự án như những gì mà khách hàng đã hoạch định trước đó


 ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI
Copyright © 2015 SOCON. All Rights Reserved